Back - Film Database Home - Film Database New Search

EIKO ENO KUROHYO

Film Information
Titles EIKO ENO KUROHYO
FIGHT FOR THE GLORY
Main Director HIROKAZU ICHIMURA
Year 1969
Length 85 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors KENSAKU MORITA
MIYOKO AKAZA
YUUKI MEGURO
CHISHU RYU
SHUJI SANO
ETSUKO IKUTA
YUKO ENATSU
AKUKO MOTOYAMA
YOSHIYUKI HOSOKAWA
TARO NANSHU
ZAIZU ICHIRO
AKEMI KITA
Directors HIROKAZU ICHIMURA
Director Of Photography MASAO KOSUGI
Composer HIROKI OGAWA
Author
Companies SHOCHIKU CO.
Movie Posters EIKO ENO KUROHYO
Additional Information
Literary Sources

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.