Back - Film Database Home - Film Database New Search

DOREIKOJO

Film Information
Titles DOREIKOJO
DOREI KOJO
SLAVE FACTORY, THE
Main Director SATSUO YAMAMOTO
Year 1968
Length 143 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors AKIRA KIMURA
KOZO WATANABE
TORU YOKOI
TETSUO TSUNO
YOSHIO KOHARA
GIN MAEDA
KOJIRO KUSANAGI
TERUO MATSUYAMA
TAKASHI TO
MITSUHIRO MATSUDA
MASAKAZU OKAJIMA
KAZUHIKO KASAI
Directors SATSUO YAMAMOTO
ATSUSHI TAKEDA
Director Of Photography MICHIO YOSHIE
RYUICHI UEMURA
Composer CHUSUKE SEKI
KAZUHITO TAIZUMI
Author RODO JUNPO-SHA
Companies DOREIKOJO SEISAKU JOEI IINKAI
Movie Posters DOREIKOJO
Additional Information
Literary Sources Novel - TOKYO SOGIDAN MONOGATARI -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.