Back - Film Database Home - Film Database New Search

TOMO YO, SHIZUKA NI NEMURE

Film Information
Titles TOMO YO, SHIZUKA NI NEMURE
FRIEND, SLEEP QUIETLY
Main Director YOICHI SAI
Year 1985
Length 103 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors MITSUKO BAISHO
TATSUYA FUJI
YOSHIO HARADA
RYUZO HAYASHI
KOJIRO KUSANAGI
JUNKO MIYASHITA
HIDEO MUROTA
REIKO NAKAMURA
RYOTA NAKANISHI
KEI SATO
KENJI SHIIYA
AKIHIRO SHIMIZU
Directors YOICHI SAI
Director Of Photography TAKESHI HAMADA
Composer SHIGERU UMEBAYASHI
Author KENZO KITAKATA
Companies TOEI
KADOKAWA HARUKI JIMUSHO
Movie Posters TOMO YO, SHIZUKA NI NEMURE
Additional Information
Literary Sources Novel - TOMO YO SHIZUKA NI NEMURE -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.