Back - Film Database Home - Film Database New Search

ITSUKA DAREKAGA KOROSARERU

Film Information
Titles ITSUKA DAREKAGA KOROSARERU
Main Director YOICHI SAI
Year 1984
Length 97 Minutes
Countries Japan
Genre
Series

Actors NORIKO WATANABE
MASATO FURUOYA
HARUHIKO SAITO
HARUKO KATO
CHOICHIRO KAWARAZAKI
HIROKO MAKI
ISAO HASHIZUME
TOSHINORI OMI
CHIAKI MATSUBARA
RENJI ISHIBASI
KAZUKO SHIRAKAWA
Directors YOICHI SAI
Director Of Photography TAKESHI HAMADA
Composer SHIGERU UMEBAYASHI
Author JIRO AKAGAWA
Companies KADOKAWA HARUKI JIMUSHO
TOEI CO. LTD.
Movie Posters ITSUKA DAREKAGA KOROSARERU
Additional Information
Literary Sources Novel - ITSUKA DAREKAGA KOROSARERU -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.