Back - Film Database Home - Film Database New Search

HAKUCHU DODO

Film Information
Titles HAKUCHU DODO
THIEVES' HOLIDAY
Main Director YOSHITARO NOMURA
Year 1968
Length 88 Minutes
Countries Japan
Genre Comedy
Series

Actors KIYOSHI ATSUMI
CHIEKO BAISHO
TAKUYA FUJIOKA
YASUKO OHNUKI
YOKO MIHARA
ICHIRO ARISHIMA
TOYO TAKAHASHI
KATSUTOSHI SHIN
ETSUKO IKUTA
TAKASHI EBATA
OSAMU HITOMI
KYOMI SAKURA
Directors YOSHITARO NOMURA
Director Of Photography KO KAWAMATA
Composer HIKARU HAYASHI
Author MASAJI YUKI
Companies SHOCHIKU
Movie Posters HAKUCHU DODO
Additional Information
Literary Sources Novel - HAKUCHU DODO -

For a printer-friendly and copy-friendly page, please click the above button.
On the resulting page, to print, use the File>Print function from the browser menu bar; to copy, use Edit>Select All, Edit>Copy.